EPP

Mae’r Rhaglen Ymarferwyr Profiadol wedi ei chynllunio i ymestyn ystod gwybodaeth a sgiliau generig gweithiwr cymdeithasol, yn ogystal ag arbenigedd manylach mewn maes gwaith penodol. Mae’n rhaid i ymarferwyr gyflawni cyfanswm o 60 o gredydau naill ai ar Lefel 6 neu Lefel 7:

  • 30 credyd craidd mewn tri maes astudio o 10 credyd yr un:
    • Gwaith Cymdeithasol gyda Phlant a Theuluoedd neu Waith Cymdeithasol gydag Oedolion;
    • Iechyd Meddwl a Lles; a
    • Galluogi Pobl Eraill.
  • 30 credyd o faes arbenigol. Bydd hyn yn cael ei benderfynu rhwng yr ymarferwr a’i gyflogwr. Gall gynnwys maes cyflwyno neu gynllunio gwasanaeth a defnyddio dysgu mewnol a/neu gallai gwmpasu cyrsiau achrededig y mae ymarferwyr wedi eu hastudio, neu wrthi’n eu hastudio.

Bydd myfyrwyr yn penderfynu gyda’u cyflogwr yn y cyfnod enwebu a ydynt yn dymuno astudio ar lefel 6 neu lefel 7. Mae lefel 7 yn agored i bawb ac nid yn unig i’r rheiny a gymhwysodd ar Lefel 6 (lefel gradd). Gallai fod ymarferwyr a gymhwysodd â’r Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (Lefel 5) ond y mae eu profiad proffesiynol dilynol, eu hymgysylltu parhaus â chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus a’u hyder cyffredinol yn golygu y byddai’n briodol iddynt ymgymryd â’r Rhaglen Ymarferwyr Profiadol ar Lefel 7.

Mae hwn yn benderfyniad y caiff ymgeiswyr eu cynghori i’w wneud trwy ymgynghori â’u rheolwyr llinell. Mae pob myfyriwr sy’n dilyn y Rhaglen Ymarferwyr Profiadol yn dilyn yr un deunydd addysgu a dysgu.

Mae’r gwahaniaeth rhwng Lefel 6 (lefel israddedig) a Lefel 7 (lefel ôl-raddedig) o ran y gofynion asesu. Bydd y tasgau asesu ar gyfer myfyrwyr lefel 6 a lefel 7 yn wahanol, a disgwylir i fyfyrwyr Lefel 7 ymgysylltu’n fanylach. Y marc llwyddo ar Lefel 6 fydd 40% a’r marc llwyddo ar Lefel 7 fydd 50%. Caiff myfyrwyr eu hannog i gwblhau’r dyfarniad ymhen dwy flynedd, ond gallent ddefnyddio cyfanswm o dair blynedd; mewn amgylchiadau eithriadol, gallent ymestyn y tu hwnt i dair blynedd.